Przewozy materiałów niebezpiecznych

Materiały niebezpieczne to wszelkie substancje o specyficznych właściwościach, które mogą być szkodliwe dla ludzi, zwierząt, a także środowiska. Do tej grupy substancji należą gazy, ciecze, a także ciała stałe o właściwościach łatwopalnych, żrących, czy też drażniących. Istnieją przedsiębiorstwa, które prowadzą transport takich substancji.

Jak prawidłowo obchodzić się z substancjami niebezpiecznymi?

adr transport odpadów niebezpiecznychPrzedsiębiorstwa te muszą spełnić szereg wymagań określonych przez prawne regulacje krajowe, a także umowy międzynarodowe.  Jedną z podstawowych umów międzynarodowych jest ADR, która do Polski weszła w tysiąc dziewięćset siedemdziesiątym piątym roku. Przepisy ADR transport odpadów niebezpiecznych regulują nie tylko na terenie naszego kraju, ale również innych państw. Dzięki temu substancje te są bezpiecznie przewożone na terenie całego świata. Ustawa ta określa wymagania stawiane osobom, które bezpośrednio uczestniczą w transporcie, a także osobom decyzyjnym. ADR wymaga również zatrudnienia doradcy do spraw bezpieczeństwa, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem transportu. Ważne są również odpowiednie oznaczenia pojazdów, a także opakowań, w których materiały niebezpieczne będą przewożone. Osoba, która ma do czynienia z danym ładunkiem musi wiedzieć, co się w nim znajduje, zanim otworzy pojemnik. Odpowiednie oznaczenia zapewniają bezpieczeństwo wszystkim, a w razie awarii służby wiedzą, w jaki sposób postępować ze skażeniem.

Regulacje ADR wymagają również odpowiedniego przeszkolenia osób, które uczestniczą w transporcie. Stawiają one również wymagania przedsiębiorcom, którzy zajmują się transportem takich materiałów. Odpowiednie oznaczenia, szereg wymagań oraz liczne kontrole zapewniają bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom transportu.