Strategie rozwoju zasobów ludzkich

Sposób inwestowania w rozwój zasobów ludzkiej zależy od przyjętej strategii oraz od doboru określonych instrumentów. Istnieją cztery charakterystyczne podejścia do rozwoju zasobów ludzkich.

przeprowadzkipolkat.pl to dobry wybór

Pierwsze zakłada podejmowanie działań dopiero w momencie wystąpienia problemu z zapewnieniem przedsiębiorstwu pracowników z konkretnymi kwalifikacjami. Jednak każde przedsiębiorstwo nie może przewidzieć, że podczas pracy nie pojawią się problemy, które będą wymagały od pracownika kwalifikacji, których nie będzie posiadał. Takie sytuacje mogą pojawić się podczas transportu bagażowego z firmą przeprowadzkipolkat.pl, kiedy to klient będzie przewoźnikowi stwarzał problemy. Działania te są z reguły przypadkowe, podejmowane doraźnie, aby rozwiązać problem, który koliduje z funkcjonowaniem firmy.

przeprowadzkipolkat.plTakich pracowników pozyskuje się z wcześniej zatrudnionych lub przyjmuje się nowych. Drugie podejście charakteryzuje postępowanie według celowej polityki, ukierunkowanej na tworzenie w przedsiębiorstwie odpowiedniego zasobu wiedzy i umiejętności, zakładając, że jest on ważnym czynnikiem rozwoju całej organizacji. Strategia ta polega na przyjmowaniu do pracy nowych, młodych pracowników, dysponujących wysokim potencjałem rozwoju, a następnie stosowanie odpowiedniej polityki, w celu rozwoju danego potencjału. Rozwój pracowników jest w tym wypadku podejmowany na wszystkich szczeblach hierarchii organizacyjnej. Trzecie podejście kładzie nacisk na przyjmowanie do pracy przygotowanych już pracowników o pewnym doświadczeniu zawodowym, a następnie sprawdzenie ich potencjału na różnych stanowiskach pracy, przy czym podejmuje się działania, które mają na celu rozwój danej jednostki. Ostatnie, czwarte podejście nie zakłada własnych działań w celu doskonalenia i rozwoju zasobów ludzkich, natomiast zakłada kupowanie danego potencjału poprzez przyjmowanie pracowników z zewnątrz. W momencie nie spełnienia przez nich wymagań rezygnuje się z dalszej współpracy. Przytoczone strategie rozwoju zasobów ludzkich definiują ogólne kierunki działania, w ramach rozwoju zasobów ludzkich.